Posted on

Fanfares final call 震撼價第2輪開始喇!來回曼谷$600、沖繩$880、開普敦$2500、都柏林$2760、三藩市$2800!

今期國泰Fanfares 又係必搶!曼谷連稅千三、沖繩連稅千五!曼谷今次仲有成3000個名額、沖繩都有500個!一定唔可以錯過! 而今次未有心水航點嘅,記得留意下一輪聖誕特別優惠係下星期二呀~聖誕優惠分四輪推出,第二輪有以下五個熱門航點~
來回價錢:
曼谷$600 (連稅$1345)
沖繩$880 (連稅$1502)
開普敦$2500 (連稅$4395)
都柏林$2760 (連稅$4494)
三藩市$2800 (連稅$4931)

以上只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。

訂購日期:2018年12月13日8am至14日(售完即止)
出發日期:
(曼谷)2019年1月7日至6月20日 (名額:3000個)
(沖繩)2019年1月5日至5月31日 (名額:500個)
(開普敦)2019年1月16日至1月30日 (名額:200個)
(都柏林)2018年12月24日至2019年1月28日 (名額:200個)
(三藩市)2019年3月1日至3月31日 (名額:500個)
訂購網址:https://fanfares.cathaypacific.com/?c=cathaypacific&e=cxfanfares2018foe01s&t=https%3A%2F%2Fwww.cathaypacific.com%2Fcx%2Fen_HK%2Flatest-offers%2Fflights%2Ffanfares%2Findex.html&cid=en-GB&l=cxfanfares2018foe01s